Το CRM (Customer Relationship Management) είναι μια επιχειρηματική στρατηγική, που στοχεύει στην μεγιστοποίηση των εσόδων και των κερδών, και στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών. Οι τεχνολογίες που υποστηρίζουν την «φιλοσοφία» CRM συγκεντρώνουν και αποθηκεύουν δεδομένα για τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και τις εσωτερικές διαδικασίες μιας επιχείρησης.

Οι σημερινοί καταναλωτές είναι περισσότερο συνειδητοποιημένοι και πιο απαιτητικοί από ποτέ. Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν συνειδητοποιήσει ότι είναι πιο αποτελεσματικό και κερδοφόρο να κρατήσουν τους παλιούς πελάτες αλλά και να αποκτήσουν νέους. Έτσι όλο και περισσότερες εταιρείες στρέφονται προς το Customer Relationship Marketing (CRM) επενδύοντας μεγάλα κεφάλαια σε τέτοιους είδους πληροφοριακά συστήματα. Τα συστήματα αυτά παρέχουν τη δυνατότητα στην επιχείρηση να ανταποκρίνεται άμεσα στις επιθυμίες των πελατών της, να ενισχύσει την πιστότητα τους (Customer Loyalty), να αυξήσει τις πωλήσεις της και, παράλληλα, να βελτιώσει την απόδοση των ενεργειών marketing. Για να επωφεληθεί όμως ουσιαστικά μία επιχείρηση από ένα CRM πρέπει στρατηγικά να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Πληροφόρηση Στρατηγικής Σημασίας
Ένα CRM περιλαμβάνει περίπλοκες διαδικασίες και απαιτεί χρόνο, για τον λόγο αυτό η εφαρμογή τους συνιστάται για να προσφέρουν πληροφόρηση ζωτικής σημασίας, πληροφόρηση δηλαδή, που θα αναβαθμίσει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Τέτοιες πληροφορίες αφορούν την αγορά, τον ανταγωνισμό, τις νέες τάσεις και δίνουν τη δυνατότητα για βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και την ανάπτυξη νέων.

Πληροφόρηση για Συγκεκριμένες Ανάγκες
Με ένα σύστημα CRM μία επιχείρηση μπορεί να διαχειριστεί όλο το φάσμα των πελατειακών σχέσεων. Ωστόσο, αυτό δεν είναι πάντα απαραίτητο και γι’ αυτό η διοίκηση πρέπει να επιλέξει το κατάλληλο σύστημα για τις συγκεκριμένες ανάγκες πληροφόρησης.

Πληροφόρηση Κατάλληλου Επιπέδου
Τα συστήματα CRM δημιουργήθηκαν για να παρέχουν τέλεια πληροφόρηση σε όλο τα στάδια του κύκλου σχέσης με τους πελάτες και μάλιστα σε πραγματικό χρόνο. Η δυνατότητα αυτή είναι πραγματικά εντυπωσιακή και κάθε επιχείρηση πρέπει να γνωρίζει τις ευκαιρίες που μπορεί να εκμεταλλευτεί σε μια αγορά, να διακρίνει τις πληροφορίες που απαιτούνται για τις ενέργειες της και να επιλέξει το κατάλληλο σύστημα CRM.

Εμείς στη SoftComm πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό για μια επιχείρηση να επιλέξει το κατάλληλο CRM, εκείνο που θα παρέχει την απαραίτητη μόνο πληροφόρηση, στο κατάλληλο επίπεδο και ενώ θα είναι βιώσιμο από πλευράς κόστους και απόδοσης θα προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το κατάλληλο CRM αποτελεί ένα εξαιρετικό επιχειρηματικό εργαλείο, αξιοποιώντας το σε συνδυασμό με πελατοκεντρικές στρατηγικές μια επιχείρηση μπορεί να σχεδιάσει αποδοτικά συστήματα καταναλωτικής πιστότητας και να πετύχει μεγαλύτερες και πιο στοχευμένες πωλήσεις.